معنی و ترجمه کلمه proportional به فارسی proportional یعنی چه

proportional


نسبى ،همزمان ،متناسب ،به نسبت
معمارى : نسبتى
بازرگانى : تناسبى
علوم نظامى : متقابل يا هماهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها