معنی و ترجمه کلمه provisional به فارسی provisional یعنی چه

provisional


موقت ،موقتى ،شرطى ،مشروط
علوم مهندسى : موقت
روانشناسى : موقتى
بازرگانى : مشروط
علوم نظامى : به طور موقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها