طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه qualified indorsement به فارسی qualified indorsement یعنی چه

qualified indorsement


ظهر نويسى مقيد
قانون ـ فقه : ظهر نويسى برات يا سفته با ذکر مطلبى که مسئووليت ظهر نويس را نسبت به ان چه قانون مقرر داشته است محدودتر يا وسيعتر کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها