طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه radiotelegraph به فارسی radiotelegraph یعنی چه

radiotelegraph


)radiotelegraphic(تلگراف راديويى کردن ،تلگراف بى سيم
علوم نظامى : راديو تلگراف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها