طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rat of interest به فارسی rat of interest یعنی چه

rat of interest


نرخ بهره ،نرخ ربح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها