معنی و ترجمه کلمه rear waistlock and forward single leg به فارسی rear waistlock and forward single leg یعنی چه

rear waistlock and forward single leg


درو با مايه از مچ پا( کشتى)
ورزش : درو با مايه از مچ پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها