معنی و ترجمه کلمه recent به فارسی recent یعنی چه

recent


تازه ،اخير،متاخر،جديدالتاسيس
قانون ـ فقه : متاخر

کلمات مشابه به recentآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها