معنی و ترجمه کلمه reciprocal به فارسی reciprocal یعنی چه

reciprocal


مقدار عکس ،متقابله ،دو سويه ،تقابلى ،عکس( در اعداد)،دو جانبه ،عمل متقابل ،معکوس ،دوجانبه ،دو طرفه
علوم مهندسى : معکوس
قانون ـ فقه : معوض
روانشناسى : عکس
بازرگانى : متقابل
علوم هوايى : عکس
علوم ن ظامى : روانه کردن متقابله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها