معنی و ترجمه کلمه refracting telescope به فارسی refracting telescope یعنی چه

refracting telescope


تلسکوپ شکستى
نجوم : تلسکوپ انکسارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها