طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه reluctivity به فارسی reluctivity یعنی چه

reluctivity


مقاومت مغناطيسى ويژه ،(برق )مقاومت ويژه مغناطيسى ،واکنش نفوذ پذيرى مغناطيسى
الکترونيک : ضريب مقاومت مغناطيسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها