معنی و ترجمه کلمه rotation viscosimeter به فارسی rotation viscosimeter یعنی چه

rotation viscosimeter


شيمى : گرانروى سنج چرخشىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها