معنی و ترجمه کلمه round robin به فارسی round robin یعنی چه

round robin


نوبت گردشى ،درخواست کتبى ،انجام مسابقه بنوبت ،با گردش نوبت
کامپيوتر : با گردش نوبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها