طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rxy ( product-moment correlation به فارسی rxy ( product-moment correlation یعنی چه

rxy ( product-moment correlation


coefficient(
روانشناسى : ضريب همبستگى گشتاورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها