طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sand box به فارسی sand box یعنی چه

sand box


ريگ پاش ،شن پاش ،گردپاش( چيزيکه روى مرکب ترگردپاشيده انراميخشکانند)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها