معنی و ترجمه کلمه slate به فارسی slate یعنی چه

slate


تخته سنگ ،ورقه سنگ ،سنگ متورق ،سنگ لوح ،ذغال سنگ سخت وسنگى شرح وقايع( اعم از نوشته يا ننوشته)،فهرست نامزدهاى انتخاباتى ،با لوح سنگ پوشاندن ،واقعه اى را ثبت کردن ،تعيين کردن ،مقدر کردن
علوم مهندسى : سنگ لوح
الکترونيک : سنگ لوح
معمارى : پلمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها