معنی و ترجمه کلمه social به فارسی social یعنی چه

social


انسى ،دسته جمعى ،وابسته بجامعه ،اجتماعى ،گروه دوست ،معاشرتى ،جمعيت دوست ،تفريحى
قانون ـ فقه : اجتماعى
روانشناسى : اجتماعىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها