معنی و ترجمه کلمه special ammunition به فارسی special ammunition یعنی چه

special ammunition


مهمات مخصوص يا ويژه ،(مثل مهمات ش م ر و اتمى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها