معنی و ترجمه کلمه specific gravity به فارسی specific gravity یعنی چه

specific gravity


چگالى نسبى
علوم مهندسى : ورن مخصوص
الکترونيک : وزن مخصوص
شيمى : گرانى ويژه
ورزش : گرانى ويژه
علوم هوايى : چگالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها