معنی و ترجمه کلمه spoiling attack به فارسی spoiling attack یعنی چه

spoiling attack


تک ايذايى ،تک ممانعتى( ممانعت از تک دشمن)
علوم نظامى : تک ممانعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها