معنی و ترجمه کلمه sponsored dependents به فارسی sponsored dependents یعنی چه

sponsored dependents


علوم نظامى : عائله تحت تکفل


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها