معنی و ترجمه کلمه sponsored dependents به فارسی sponsored dependents یعنی چه

sponsored dependents


علوم نظامى : عائله تحت تکفلآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها