معنی و ترجمه کلمه stemson به فارسی stemson یعنی چه

stemson


چوب منحنى شکل متصل بجلو کشتىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها