طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه submission به فارسی submission یعنی چه

submission


نظريه ،تکمين ،مطيع ،تابع ،تسليم ،واگذارى ،تفويض ،فرمانبردارى ،اظهاراطاعت ،انقياد
قانون ـ فقه : تمکين ،موضوعى را به داورى ارجاع کردن
روانشناسى : سلطه پذيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها