طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه submit به فارسی submit یعنی چه

submit


تسليم کردن ،تسليم شدن ،تقديم داشتن ،ارائه دادن ،پيشنهادکردن ،گردن نهادن ،مطيع شدن
قانون ـ فقه : واگذار يا تفويض کردن ارائه دادن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها