طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه succedent به فارسی succedent یعنی چه

succedent


)succedaneous(پيرو،متعاقب ،جانشين ،متاخر،متوالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها