معنی و ترجمه کلمه sulphate of magnesium به فارسی sulphate of magnesium یعنی چه

sulphate of magnesium


نمک فرنگى اصل ،سولفات دو منيزى( فرانسه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها