معنی و ترجمه کلمه tackle به فارسی tackle یعنی چه

tackle


تکل کردن ،درگيرى ،طنابها و وسايل قايق ،وسايل موردنياز يک ورزش ،دور کردن توپ از توپدار،از جا کندن حريف حمله به توپدار با انداختن يا گرفتن او،(رگبى)،تاکل ،قرقره قلاب ،چنگک ،لوازم کار،طناب وقرقره ،گلاويز شدن با،نگاه داشتن ،از عهده برامدن ،داراى اسباب و لوازم کردن ،بعهده گرفتن ،افسار کردن
علوم مهندسى : قرقره و طناب
معمارى : قلاب قرقره جرثقيل
ورزش : وسايل ماهيگيرى يا کمانگيرى
علوم نظامى : وصل کردن به قلاب اويزان کردن
علوم دريايى : - purchase 3

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده