معنی و ترجمه کلمه tactical diversions به فارسی tactical diversions یعنی چه

tactical diversions


علوم نظامى : تصحيحات تاکتيکى مسير ناوگان تصحيح مسير حرکت ناوگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها