طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tangible assets به فارسی tangible assets یعنی چه

tangible assets


دارائى مرئى ،دارائيهاى مادى ،دارائى هاى مرئى
بازرگانى : داراييهاى قابل لمس ،دارائى هاى ثابت دارائى هاى عينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها