معنی و ترجمه کلمه tape drive به فارسی tape drive یعنی چه

tape drive


نوار گردان ، )tape deck(نوار ران ،نوار چرخان
کامپيوتر : دستگاه نوارخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها