معنی و ترجمه کلمه target of opportunity به فارسی target of opportunity یعنی چه

target of opportunity


هدف ناگهانى
علوم نظامى : هدف انى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها