معنی و ترجمه کلمه task element به فارسی task element یعنی چه

task element


عنصر اجراى عمليات ،قسمت مامور اجراى عمليات
علوم نظامى : يکى از عناصر ناوگان مامور اجراى يک ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها