معنی و ترجمه کلمه tax friction به فارسی tax friction یعنی چه

tax friction


اصطکاک مالياتى
بازرگانى : کاهش توليد ناشى از تغيير رفتار اقتصادى بمنظور کاهش بار مالياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها