معنی و ترجمه کلمه tea is preferable to water به فارسی tea is preferable to water یعنی چه

tea is preferable to water


چايى از اب بهتر است ،چايى بر اب ترجيح دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها