معنی و ترجمه کلمه technical report به فارسی technical report یعنی چه

technical report


معمارى : گزارش فنى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها