معنی و ترجمه کلمه technological unemployment به فارسی technological unemployment یعنی چه

technological unemployment


بيکارى فنى
بازرگانى : بيکارى ناشى از پيشرفت هاى فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها