معنی و ترجمه کلمه tectopulvinar system به فارسی tectopulvinar system یعنی چه

tectopulvinar system


دستگاه بامى - پروانه اى( در مغز)
روانشناسى : دستگاه بامى - پروانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها