معنی و ترجمه کلمه teletype به فارسی teletype یعنی چه

teletype


دورنويس تلگرافى ، )teletypewriter(ماشين تحرير خود کار گيرنده پيام از مسافات دور،با ماشين تحرير از مسافات دورمطالبى تحرير کردن ،ماشين تحرير راه دور،تله تايپ ،دورنگاره
کامپيوتر : تله تايپ
علوم نظامى : تله تايپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها