معنی و ترجمه کلمه test bed به فارسی test bed یعنی چه

test bed


ميز ازمايش
علوم نظامى : صفحه ازمايشآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها