معنی و ترجمه کلمه the lie of the land به فارسی the lie of the land یعنی چه

the lie of the land


وضع يا کيفيت طبيعى زمين ،وضع ،چگونگى اوضاع ،مهثب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها