معنی و ترجمه کلمه they were filfty at the outsid به فارسی they were filfty at the outsid یعنی چه

they were filfty at the outsid


دست بالا( يا منتها )پنجاه تن بودند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها