معنی و ترجمه کلمه three eyed union plate به فارسی three eyed union plate یعنی چه

three eyed union plate


صفحه سه چشمى
علوم دريايى : syn : monkey face, shamrock plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها