معنی و ترجمه کلمه to stand(up)on something به فارسی to stand(up)on something یعنی چه

to stand(up)on something


د رچيزى پافشارى يا اصرار کردن ،چيزيرادقيقا رعايت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها