معنی و ترجمه کلمه to break butterfly on wheel به فارسی to break butterfly on wheel یعنی چه

to break butterfly on wheel


کوشش بيهوده کردن ،بيهوده صرف نيروکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها