معنی و ترجمه کلمه to brighten up به فارسی to brighten up یعنی چه

to brighten up


روشن شدن ،بازشدن( هوا)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها