طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to compromise oneself به فارسی to compromise oneself یعنی چه

to compromise oneself


خودرا مظنون يا رسواکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها