معنی و ترجمه کلمه to excuse any ones presence به فارسی to excuse any ones presence یعنی چه

to excuse any ones presence


کسيرا ازحضورمعاف کردن ،ازحضورکسى صرف نظرکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها