معنی و ترجمه کلمه to give a back به فارسی to give a back یعنی چه

to give a back


پشت خم کردن ،خم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها