معنی و ترجمه کلمه to mark good به فارسی to mark good یعنی چه

to mark good


بهاى کالا را در روى ان نوشتن ،نشان حاکى از بها در روى کالا گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها