طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to play not guilty به فارسی to play not guilty یعنی چه

to play not guilty


اقرار بگناه نکردن ،گناهى را منکرشدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها