معنی و ترجمه کلمه to pound a long به فارسی to pound a long یعنی چه

to pound a long


کوبيدن و رفتن ،سنگين رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها